REGULAMIN KONKURSU – „GDZIE I DLACZEGO UBIORĘ TĘ SUKIENKĘ”

REGULAMIN KONKURSU – „GDZIE I DLACZEGO UBIORĘ TĘ SUKIENKĘ”

  1. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „GDZIE I DLACZEGO UBIORĘ TĘ SUKIENKĘ”, zwanym w dalszej części „Konkursem”.

2.Organizator Akcji Promocyjnej

2.1 Konkurs realizowany jest przez firmę Byler Media z siedzibą w Warszawie przy ulicy Belgradzkiej 46/22, 02-793 Warszawa, wpisaną do wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212679128, REGON 141830123, adres poczty elektronicznej kontakt@kaybi.eu, numer telefonu +48 798 737 623 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), zwaną dalej „Organizatorem”.

3. Postanowienia Ogólne

3.1. Konkurs jest organizowany w serwisie społecznościowym Instagram na profilu Organizatora www.instagram.com/kaybi.eu/

 3.2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471).

3.3 Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).


3.4. Regulamin Konkursu jest dostępny https://kaybi.eu/blog/ przez cały czas trwania konkursu.

3.5. Fundatorem nagród jest Organizator – firma Byler Media Consulting z siedzibą w Warszawie.

3.6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia). Konkurs skierowany jest do Uczestników posiadających swój indywidualny profil w Serwisie Instagram („Konto”) i prowadzony będzie na Profilu Organizatora https://www.instagram.com/kaybi.eu/

3.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie. Naruszenie przez Uczestnika warunków regulaminu jest jednoznaczne z odmową wydania nagrody przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia Uczestnika, który naruszył regulamin konkursu.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie Konkursu.

3.9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu i czas trwania.

4.1. Polub profil www.instagram.com/kaybi.eu/

4.2. Napisz w komentarzu „GDZIE I DLACZEGO UBIORĘ TĘ SUKIENKĘ”. Na zdjęciu prezentowane są trzy sukienki: Black&White, Kapitanka i Lady in Red. Szczegółowe informacje o modelach można znaleźć tutaj: https://kaybi.eu. Uczestnik może wybrać tylko jeden model sukienki i jeśli wygra w Konkursie to nagrodą będzie opisana przez niego sukienka.

4.3. Zaproś do udziału w Konkursie minimum trzy osoby oznaczając je w komentarzu obok „GDZIE I DLACZEGO UBIORĘ TĘ SUKIENKĘ”.

4.4. Podziel się informacją o Konkursie udostępniając post w swojej relacji.

4.5. Wygrywa najbardziej kreatywna i dopasowana do charakteru sukienki odpowiedź.

4.6. Zwycięzca jest zobowiązany do publikacji wygranej nagrody na swoim profilu z oznaczeniem marki KayBi, w ciągu 5 dniu od dnia otrzymania przesyłki.

4.7. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez założycielkę i projektantkę marki KayBi.

4.8. Informacja o wybraniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na profilu www.instagram.com/kaybi.eu/ w ciągu 5 dni od daty zakończenia Konkursu.

4.9. Nagroda zostanie niezwłocznie wysłana do Zwycięzcy Konkursu, ale Organizator zastrzega sobie termin do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

4.10. Konkurs trwa od 19.11 do 30.11.2020 roku.

5.1. Przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator – firma Byler Media z siedzibą w Warszawie przy ulicy Belgradzkiej 46/22, 02-793 Warszawa, wpisaną do wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212679128, REGON 141830123.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Administrator przetwarza dane osobowe uczestników w następujących celach:

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Uczestnika na udział w Konkursie;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego;

– w zakresie wykorzystania danych uczestnika w materiałach promocyjnych – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda uczestnika na udział w Konkursie,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

Dane osobowe uczestników przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, tj.:

w przypadku organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy – przez czas trwania Konkursu lub wycofania zgody, w przypadku dokonania rozliczenia podatku od nagród oraz przechowywania dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat od końca roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Organizator korzysta w związku z prowadzeniem Konkursu firmom kurierskim i pocztowym.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników w związku z Konkursem nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Uprawnienia te Uczestnik może realizować kontaktując się z Organizatorem pod adresem: kontakt@kaybi.eu. Ponadto, Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.1. Odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji spowodowane przez serwis Instagram.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich będzie skutkowało utratą prawa do nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z przesyłania informacji drogą elektroniczną, m.in. takie jak niedostarczenie wiadomości przez stronę lub aplikację Instagram.

Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestników Konkursu w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w niniejszym regulaminie i będzie obejmowała wyłącznie winę umyślną.

7.1. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje uczestników związane z prawidłowością przebiegu Konkursu, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji na adres Organizatora Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Każda reklamacja powinna wskazywać szczegółowy powód/powody reklamacji oraz zawierać:

imię i nazwisko uczestnika zgłaszającego reklamację;

dokładny adres zwrotny uczestnika zgłaszającego reklamację, pod którym Uczestnik oczekuje odpowiedzi na reklamację; dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji.

Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nieuznania reklamacji jest ostateczna i zamyka postępowanie reklamacyjne. Uczestnik, którego roszczenia nie zostały uwzględnione może dochodzić ich na zasadach ogólnych, przed sądem.

8.1. Postanowienia końcowe.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w ich wizerunek, są sprzeczne z prawem lub z innych względów, w ocenie Organizatora, nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

Niedopuszczalne jest podejmowanie przez uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych lub naruszających zasady etykiety.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu, a materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia Konkursu, a nawet odwołania Konkursu w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć uczestnika lub finalistę na każdym etapie Konkursu.

Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat, ani nabywania żadnych dowodów udziału w Konkursie.

Serwis Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

Dane udostępniane przez uczestnika Konkursu są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.

Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *