RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Katarzyna Byler Media Consulting ul. Belgradzka 46/22 02-793 Warszawa REGON:141830123 NIP: 5212679128 właściciel sklepu internetowego pod adresem www.kaybi.eu (dalej „Sklep Internetowy KayBi”).
 2. Skąd mamy Twoje dane?
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem. A także korespondując lub kontaktując się z nami lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe. Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Będziemy także przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać zwrotów należności na Twoją rzecz. Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Są to dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych. W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać Twój numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.
 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep Internetowy KayBi?
  Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

  • podjęcia na Twoje żądania działań przed zawarciem umowy (np. dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności produktu) zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO, przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
  • zawarcia i wykonania umowy zgodnie art. 6 ust. 1 b) RODO, przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem umowy;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail);
  • obsługi reklamacji w Sklepie Internetowym KayBi w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.:
   • obowiązki z tytułu rękojmi za wady, przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
   • obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy, przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;
   • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych, przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;
   • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO obejmujących m.in:
   • ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
   • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
   • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
   • wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
   • w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:

  • w związku z zakupem dokonanym z rejestracją konta:
   adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres dostawy (ulica, miejscowość, kod pocztowy) oraz numer kontaktowy (w przypadku konta zwykłego-prywatnego) w przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać również numer NIP
  • w związku z zakupem dokonanym bez rejestracji konta:
   adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy (ulica, miejscowość, kod pocztowy) oraz numer kontaktowy (w przypadku konta zwykłego-prywatnego) w przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać również numer NIP

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu w Sklepie Internetowym KayBi.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 5. Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu Internetowego KayBi w zakresie przetwarzanych danych?
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep Internetowy KayBi; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe udostępniamy

  • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby móc wykonać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
  • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych;
  • podmiotom realizującym doręczenia przesyłek i listów;
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • statystycznych i archiwizacyjnych;
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep Internetowy KayBi zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 9. Jak możesz się z nami skontaktować?
  W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@kaybi.eu