Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego: www.kaybi.eu

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. DOSTAWA
 6. PŁATNOŚĆ
 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 8. ZASADY ZWROTU PRODUKTU
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 10. DANE OSOBOWE
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. DEFINICJE – użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
  6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
  9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.kaybi.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  10. SPRZEDAWCA – Katarzyna Byler Media Consulting (adres prowadzenia działalności: ul. Belgradzka 46/22, 02-793 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212679128, REGON 141830123, adres poczty elektronicznej kontakt@kaybi.eu, numer telefonu +48 798 737 623 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
  11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
  12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  14. USŁUGODAWCA – Katarzyna Byler Media Consulting (adres prowadzenia działalności: ul. Belgradzka 46/22, 02-793 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212679128, REGON 141830123, adres poczty elektronicznej kontakt@kaybi.eu, numer telefonu +48 798 737 623 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
  15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
  4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
   Katarzyna Byler Media Consulting
   ul. Belgradzka 46/22, 02-793 Warszawa
   wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
   NIP 5212679128 | REGON141830123
   adres poczty elektronicznej kontakt@kaybi.eu
   adres strony internetowej www.kaybi.eu
   numer telefonu +48 798 737 623 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora)
   Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
  5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
   1. Konto Klienta w Sklepie internetowym
   2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym
   3. Newsletter
  6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer z dostępem do Internetu
   2. Dostęp do poczty elektronicznej
   3. Zalecana rozdzielczość monitora: min. 1024 x 768 pikseli
   4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej
  7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. Koszty wynikające z korzystania z sieci internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
  3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
    1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
   2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
   3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na rozsyłce newslettera zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dokonanie zapisu poprzez zaznaczenie opcji dostępnej przy rejestracji lub podanie danych osobowych w miejscu wskazanym w Sklepie internetowym).
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
  5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
   2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
   3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
   4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich oraz kilku innych walutach do wyboru i zawiera podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   1. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
  4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
   1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
  5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamawiam”.
  6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
  8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. DOSTAWA
  1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po dniu, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
   1. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych, ale może on ulec wydłużeniu.
   2. Przez termin “dzień roboczy”, rozumiemy dni zaznaczone w kalendarzu czasu pracy na czarno.
  2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
   1. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia
  3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów UE, Schengen, USA i Kanady. Szczegółowy wykaz krajów znajduje się w https://kaybi.eu/platnosci-i-wysylka/
  4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
 6. PŁATNOŚĆ Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Za pobraniem
  2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu w zakładce Płatności i Wysyłka oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia)
  3. Za pomocą płatności elektronicznych PayU:
   Lista banków:

   • Alior Bank
   • Bank Nowy BFG
   • Bank Pekao
   • Bank Polski
   • Banki Spółdzielcze
   • BNP Paribas
   • BOŚ Bank
   • CitiHandlowy
   • Credit Agricole
   • GET IN BANK
   • Idea Bank
   • ING
   • Inteligo
   • mBank
   • Millennium Bank
   • Plus Bank
   • Santander
   • Nest Bank
   • Noble Bank
   • T-mobile usługi bankowe
   • Blik

    

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU Spółka Akcyjna, spółkę prawa polskiego, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399 (“PayU PL”), należycie reprezentowaną przez Macieja Binka, Arthura van Wijcka Jurriaanse, Wojciecha Czajkowskiego i Sylwię Bilską. 4. Za pomocą platformy płatniczej PAYNOW Sp. z o.o.

  4. Za pomocą płatności elektronicznych PAYNOW:
   • mBank
   • Alior Bank
   • BNP Paribas
   • BOŚ Bank
   • Pekao24
   • PKO
   • Santander
   • Citi Handlowy
   • Credit Agricole
   • Envelo Bank
   • Getin Bank
   • Inteligo
   • Millenium
   • Nest Bank
   • Noble Bank
   • PBS Bank
   • Plus Bank
   • T-Mobile
   • Toyota Bank
   • ING
   • Blik
   • Karty kredytowe: VISA, Master Card, Maestro

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAYNOW Sp. z o.o.
   KRS 0000817851, REGON 385032438, NIP 8992872841
   Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2019-12-06 r.7.

  5. Za pomocą płatności elektronicznych Blue Media S.A:
   1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
   2. Karty kredytowe:
    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
  6. Za pomocą płatności elektronicznych Przelewy24: operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  7. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem i płatność gotówką przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  8. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
  2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
  3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
  5. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).
  6. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
  7. Wraz z Produktem Klient otrzymuje dowód zakupu – fakturę VAT. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej na wskazany przez Klienta adres.
  8. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
  9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Produktem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 8. ZASADY ZWROTU PRODUKTU
  1. Zgodnie z Ustawą Konsumencką Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu produktu w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwrotowi podlega wyłącznie Produkt w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania z kompletem oryginalnie przyczepionych metek.
   W przypadku zwrotu Produktu zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwracanego produktu.
  2. Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się w z zakładce Zwroty jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaty przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że nie będzie to możliwe lub zostanie ustalone z konsumentem inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaty.
  4. Prawo do zwrotu produktów nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do oddzielnych umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub jeśli zakupiony przedmiot będzie miał wyraźne ślady użytkowania lub zniszczenia.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła produkt do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
  8. W przypadku chęci zwrotu produktu prosimy o kontakt:
   mailowy kontakt@kaybi.eu
   telefoniczny +48 798 737 623 Zwroty należy kierować na adres:
   Katarzyna Byler Media Consulting
   ul. Belgradzka 46/22
   02-793 Warszawa
   W przypadku odesłania zwracanego produktu Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
   2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Belgradzka 46/22, 02-793 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kaybi.eu
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku nie zastosowania się do zaleceń Sprzedawcy odnośnie czyszczenia produktu reklamacja nie będzie uwzględniona. W przypadku zaleconego prania metodą Aqua Wash niezbędne jest przedstawienie rachunku z pralni na wykonaną usługę prania Aqua Wash.
  4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Belgradzka 46/22, 02-793 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kaybi.eu
   2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.
 10. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Katarzyna Byler Media Consulting (adres prowadzenia działalności: ul. Belgradzka 46/22, 02-793 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212679128, REGON 141830123, adres poczty elektronicznej kontakt@kaybi.eu, numer telefonu +48 798 737 623 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora)
  2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży i/lub umów o świadczenie Usługi elektronicznej.
  3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
  6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie sklepu, pod adresem: https://kaybi.eu/rodo/
 11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 2.1. prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiana danych adresowych Sprzedawcy, zmiana przepisów prawnych, wprowadzenie usług dodatkowych lub rozszerzenie funkcjonalności Sklepu internetowego, zmiana sposobów płatności i dostaw, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu internetowego. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny w zakładce regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu (faktura) i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
  6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.